હુ તમને ઓળખતો નથી

અત્યરે દીકરા મોટા થાય, વધારે કમાઈ અને વધારે ને વધારે કમાઈ લેવામાં માં-બાપ ને ભૂલી જાય છે. ઘર ની બહાર કાઢે છે ત્યારે હવે માં-બાપ એ આવા દીકરા નું સુ કરવું જોઈએ એ કદાચ આ વાર્તા માંથી શીખવા જોઈએ   આ વાત ભાવનગર ના એક કુટુંબ ની છે. કુટુંબ માં પપ્પા મમ્મી એક દીકરો અને […]